CEO Vijesti

Odluka

Jun 19, 2015 | Vijesti

Na osnovu članova 6. i 18. Statuta, Skupština Centra za edukaciju i obrazovanje donosi

 ODLUKU

o općim kriterijima za odabir kandidata za nekomercijalne usluge i edukacije Centra za edukaciju i obrazovanje

I

Ovom odlukom definiše se način i kriterij selekcije kandidata za nekomercijalne usluge i edukacije u organizaciji Centra za edukaciju i obrazovanje.

II

Prilikom selekcije prijava za nekomercijalne usluge i edukacije, prednost imaju:

1.    Članovi koji su u tekućoj godini uplatili članarinu;

2.    Kandidati sa jasno obrazloženom poslovnom ili projektnom idejom (u slučaju poslovnih edukacija);

3.    Ranije prispjele prijave;

4.    Kandidati koji su se ranije prijavljivali na slične edukacije.

Prilikom odabira kandidata razmatrat će se i kapaciteti i potrebe pojednica /organizacije;dosadašnja učešća organizacije i pojedinca na treninzima u okviru Centra za edukaciju i obrazovanje, gender zastupljenost, prijave organizacija ili pojedinaca koje zastupaju prava osoba sa invaliditetom ili marginalizovane grupe.

III

Ukoliko organizacija ili pojedinac budu odabrani za određenu nekomercijalnu uslugu ili edukaciju, a bez najave odsustva ne prisustvuju događaju, trajno gube pravo učešća na nekomercijalnim (besplatnim) edukacijama i korištenju nekomercijalnih (besplatnih) usluga.

 IV

Tokom nekomercijalnih edukacija, Centar za edukaciju i obrazovanje snosi troškove organizacije edukacija, troškove trenera/predavača/edukatora, materijale koji su u skladu sa temom edukacija, troškove sale za edukaciju, kao i troškove IT i nastavne opreme koja se koristi u svrhu edukativnih aktivnosti. Centar za edukaciju i obrazovanje ne snosi troškove prevoza i smještaja učesnika edukacija, ukoliko drugačije nije navedeno u Javnom pozivu.

V

Sve dobijene materijale u pisanom ili elektronskom obliku, polaznici edukacija mogu koristiti u svom radu, ali ih ne smiju umnožavati i dalje distribuirati bez odobrenja Centra za edukaciju i obrazovanje.

 VI

U zavisnosti od tematike i specifičnog cilja treninga moguća je i upotreba dodatnih kriterija, a koji će u svakom pojedinačnom pozivu biti naglašeni.

 VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Tuzli, 18.06.2015. godine 

Share This