CEO Vijesti

Može li se izvršiti povrat poreza? Može!

Apr 10, 2020 | Vijesti

  • Facebook

 

Znate li koliko poreza uplatite na ime ličnog dohotka, ugovora o djelu, autorskog honorara, i drugih primanja? Znate li da postoji mogućnost povrata poreza na dohodak? Na koji način? Podnošenjem godišnje prijave dohotka na obarscu GPD 1051.

Obrazac za prijavu poreza na dohodak zove se “Godišnja prijava poreza na dohodak” (Obrazac GPD – 1051). Bitno je da znate da je prijava poreza na dohodak vaša obaveza, ali i pravo pomoću kojeg ostvarujete određene olakšice.

Obaveza podnošenja GPD-a?

Osoba koje je primila plaću svakog mjeseca, a osim toga je u toku godine jednom ili više puta primio naknadu za neko djelo – autorsko djelo, ili kao član nekog upravnog ili nadzornog odbora, dužna je da podnese GPD. Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2019. godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.(Zbog pandemije “Koronavirusa”, rok je trenutno pomjeren na 30. april).

Potrebno je naglasiti da je obaveza podnošenja obrasca GPD na fizičkom licu, a ne na poslodavcu. Ovaj obrazac su dužna podnijeti :

  • sva fizička lica koja su ostvarivala prihod iz dva ili više različitih izvora,
  • fizička lica koja su vlasnici samostalne djelatnosti,
  • fizička lica koja ostvaruju dohodak od iznajmljivanja,
  • fizička lica koja ostvaruju dohodak iz inostranstva ,
  • fizička lica koja ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti, kod više poslodavaca istovremeno.

Poreske olakšice

Poreske olakšice ostvarujete putem poreske kartice, na osnovu koje imate pravo na lične odbitke, prema koeficijentu koji je naveden u poreskoj kartici. Osnovni odbitak svake fizičke osobe, iznosi 3.600,00 KM godišnje, a ostale poreske olakšice ostvaruju se po osnovu izdržavanih članova porodice.  

Ostale poreske olakšice ostvarujete po osnovu troškova zdravstvenih usluga, nabavke lijekova na recept i ortopedskih pomagala. Ovdje treba naglasiti da morate imati validnu dokumentaciju kojom možete dokazati nabavku lijekova, pomagala itd. Potrebno je znati da ovi troškovi moraju biti finansirani iz vlastitih sredstava, a ne iz subvencija, donacija i sl. Osim toga, neće vam se priznati troškovi nabavke lijekova koji su nabavljeni na recept, estetski zahtjevi i sl.

Drugi način poreskih olakšica, možete ostvariti po osnovu plaćanja kamate na stambeni kredit, ukoliko prvi put rješavate svoje stambeno pitanje. Za dokazivanje će vam trebati kopija ugovora sa bankom, ZK izvadak, dokaz o plaćenim kamatama, kupoprodajni ugovor ili ugovor o izgradnji, dokaz da poreski obveznik nema drugog stana. Potrebno je naglasiti da poreska olakšica vrijedi samo za stambene prostore do 120 m2.

Kako se popunjava obrazac GPD 1051?

Prije svega, potrebno je da sa sljedećeg linka preuzmete obrazac GPD 1051.

Dio – 1 Podaci o poreskom obvezniku

U ovom dijelu popunjavate svoje osnovne podatke: ime i prezime, adresu, telefon, e-mail. U odjeljku poresko razdoblje, upišite godinu za koju podnosite GPD ( u ovom slučaju 2018. godina).

Dio 2. – Prijava prihoda ostvarenih tokom poreznog perioda

Redni broj Opis Značenje

Dohodak od nesamostalne djelatnosti i/ili dohodak članova zastupničkih organa vlasti

Kako piše i na samom obrascu, ovdje unosite zbirnu cifru iz kolone 11, godišnjeg izvještaja o isplaćenim plaćama (obrazac GIP 1022)
9

Dohodak od samostalne djelatnosti

Unijeti ukupan iznos iz reda 28 specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti obrazac SPR-1053
10

Dohodak od poljoprivrede i šumarstva

 

Unijeti ukupan iznos iz reda 28 specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti obrazac SPR-1053
11

Dohodak od iznajmljivanja imovine

 

Unijeti ukupan iznos iz reda 19 pregleda prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine – obrazac PRIM-1054. U slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu uz godišnju prijavu priložiti ugovor o iznajmljivanju. To je  izsnos po odbitku troškova (30%).
12

Dohodak od vremenski ograničenog ustupanja prava

 

Ovdje unosite prihodekoji su nastali od otuđenja odnosno prodaje, ustupanja, zamjene ili drugim prenosom uz naknadu autorskih prava, licenci, patenata, franšiza i ostale imovine koja se sastoji samo od prava.  Kao prilog se prilaže ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava.
13

Dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje nisu navedene ovdje / veza sa obrascima AUG-1031 ) i ASD-1032

 

Ovaj dio odnosi se na naknade koje ostvarite putem ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru, članstva u upravnom ili nadzornom odboru, kao stečajni upravitelj ili za rad u predstavničkom organu vlasti. Svi navedeni organi, dužni su vam poslati izvještaje o izvršenim uplatama i obračunatim porezima i doprinosima, koje vi prilažete uz obrazac GPD 1051. U ovu kolonu upisujete zbir osnovica za porez (iz obrasca AUG 1031, to je kolona 13, a u obrascu ASD 1032, kolona 10).
14

Poslovni gubitak iz ranijih godina

 

Ovdje upisujete gubitak u prethodnih 5 godina za umanjenje oporezive osnovice.

Naglašavamo da možda nećete imati elemente za sva polja. Za ona koja nemate, upišite 0,00. Nakon toga saberite sva polja, te shodno rezultatu, upišite u polja 15, 16 ili 17.

                                                                                  Reklama

 Dio 3. – Lični odbici

Kako je u dijelu poreske olakšice objašnjeno, ovdje navodite lične odbitke na osnovu postojeće porezne kartice kao i uvećanje ličnih odbitaka na osnovu troškova za zdravstvene usluge, nabavku lijekova i kamate plaćene na stambeni kredit.

Dio 4. – Obračun porezne obaveze

Sada je potrebno da pratite uputstva koja su navedena u obrascu  GPD 1051. Tako u polju 22, upisujete iznos gubitka, ukoliko ste ga upisali i u polju 16. U polju 23, upisujete dobitak, kojeg ste unijeli u polju 17. Polje 24, odnosi se na zbir svih poreskih odbitaka, koje ste naveli u dijelu 3 poreske prijave GPD 1051. Zbir unesite u ovo polje (prepišite iz polja 21). Polje 25 predstavlja razliku polja 23, 22 i 24. U polje 26, obračunajte 10% poreza, odnosno pomnožite dovbijeni iznos iz polja 25 sa 0,1. 

Potrebno je sada pojasniti poja 27, 28, 29 i 30

Polje 27: Umanjenje poreza po članu 35. Stav 3 i član 47. Zakona –  odnosi se na zapošljavanje lica sa invalidetom. Za svako  zaposleno lice, poslodavac može umanjiti osnovicu poreza na dohodak za 10%, s tim da maksimalni iznos ne može preći 50%.

Polje 28: Porez po odbitku: ovo polje predstavlja porez na dohodak koji je plaćen po osnovu nesamostalne djelatnosti ( iz obrasca GIP-1022) i porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu, autorskom djelu, članstvo u upravnim i nadzornim odborima itd.  

Polje 29: Uplaćene akontacije poreza: Ukoliko ste posjedujete samostalnu djelatnost, te ste uplatili akontaciju poreza, ovdje upišite taj iznos.

Polje 30: Plaćeni porez u inostranstvu, odnosno na drugoj teritoriji BiH. Ako je lice, stanovnik FBiH bilo zaposleno u entitetu Republika Srpska, Brčko Distriktu ili inostranstvu (izvan granica BiH), ovdje ćete unijeti iznos poreza na dohodak koji je plaćen.

Na kraju, u polju 31, oduzmite polja 26, 27, 28, 29 i 30, te će vam matematika pokazati konačan rezultat. Ukoliko je iznos negativan, imate pravo na povrat poreza. Ukoliko je pozitivan, morate izvršiti doplatu tog iznosa. Ako je rezultat 0,00, onda niste dužni da plaćate ništa, ali ne ostvarujete ni pravo na povrat poreza.  Bez obzira na to što rezultat pokazuje iznos 0,00, prijavu morate podnijeti. Naglašavamo da ako tražite povrat poreza, u polju 32, trebate se izjasniti za tu opciju, te unijeti broj svog računa, na koji će se sredstva vratiti. Rok za rještavanje vašeg zahtjeva je 90 dana, a uplata se obično vrši do kraja godine. Obrazac GPD 1051, predajte u poresku upravu u mjestu stanovanja, odnosno obavljanja djelatnosti.

Ukoliko želite više znati o poduzetništvu, obračunima, pisanju biznis plana ili vođenju poslovanja, preporučujemo da pogledate naša izdanja:

Sve što želite znati o poduzetništvu, ali nemate koga pitati

Kako napisati projektni prijedlog i voditi projekat

Napišite poslovni plan i pokrenite posao

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora i Centra za edukaciju i obrazovanje. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.

Share This