CEO Vijesti

Šta je Pasoš kompetencija?

Aug 17, 2015 | Lični i profesionalni razvoj

 

Tokom redovnog školovanja, ili drugih neformalnih edukacija, postepeno učimo i dobijamo znanja, koja su predviđena planom i programom, ali za koja se često pitamo, da li će nam i kada trebati u životu, ili na radnom mjestu. Kada okončamo formalno ili neformalno obrazovanje, dobijamo verifikaciju stečenih znanja, kroz diplome, svjedočanstva i slične potvrde.

Međutim, u današnje vrijeme, često možemo čuti da se znanja dobijena

 • Facebook

tokom redovnog školovanja, u maloj mjeri koriste na radnom mjestu. Veliki je broj osoba, koji ne znaju odgovoriti na pitanje –„šta najbolje radite“?, „šta možete raditi?“ ili „koje su vaše kompetencije za ovo radno mjesto“?.

S druge strane, čovjek svakodnevno uči i stiče određena znanja i vještine, za koje nema ili ne može dobiti važeću diplomu, certifikat ili potvrdu. Na primjer, tokom studiranja, osoba je bila angažovana u nekoj humanitarnoj organizaciji, posjećivala seminare u drugim zemljama, te organizovala periodične obilaske starim i nemoćnim osobama. Ta osoba vjerovatno ni ne razmišlja koliko je znanja, vještina i kompetencija stekla u tom periodu. Način da se sva stečena i naučena znanja, vještine i kompetencije, sublimiraju u jednom dokumentu, daje Pasoš kompetencija.

PASOŠ KOMPETENCIJA je instrument pomoću kojeg se sistematski može posmatrati svoj

 • Facebook
život. Pasoš pomaže da se shvate lične kompetencije i sposobnosti, te pruža mogućnost da ih ispravno procijenimo. Pasoš kompetencija postavlja i pitanja koja su vezana za iskustva sa porodicom, slobodnim vremenom, poslovnim životom ili volonterskim radom, jer je sve to  dio našeg kvalifikacijskog profila, kao i formalno stečene diplome. 

 

Kroz Pasoš analiziramo svoj život kroz 8 (osam) životnih polja, i to: školovanje, dodatno usavršavanje, poslovni život i praksu, kućanstvo i porodicu, hobije i interese, služenje vojnog roka i/ili civilnu obavezu, politički i /ili socijalni angažman i posebne životne situacije (pozitivne i negativne). Dakle, cijeli život jedne osobe može se predstaviti kroz ova polja djelovanja, a sigurno je da se iz svih životnih situacija nauči nešto, što čovjeku koristi u životu.

Šta to praktično znači? Vratimo na prethodni primjer rada u nekoj humanitanoj organizaciji. Pretpostavimo sljedeću situaciju; tokom angažmana, osoba je organizovala različite radionice. Da bi organizacija bila na visokom nivou, oko sebe je trebala okupiti grupu saradnika, sa kojima je provodila aktivnosti pisanja i osmišljavanja projekata,  okupljanja ciljnih grupa, pregovaranja oko zakupa prostora za radionice, rada sa ciljnim grupama itd. Prethodno navedene aktivnosti, govore da je osoba stekla vještine vođenja tima, planiranja, komunikacijske vještine, pregovaračke vještine,  organizacijske vještine itd. Za sve nabrojane vještine, nije moguće dobiti certifikat ili diplomu. Način da svoje stečene vještine i kompetencije osoba opiše u jednom dokumentu, pruža upis Pasoš kompetencija.

Nekoliko ključnih kompetencija definisano je na razini EU, a iste predstavljaju kombinaciju znanja, vještina i stavova, koji su potrebni za lično ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje, a to su:

 • komunikacija na maternjem jeziku;
 • komunikacija na stranim jezicima;
 • samoinicijativnost i poduzetničke kompetencije;
 • matematička pismenost i osnovne kompetencije iz nauke i tehnologije;
 • informatička pismenost;
 • sposobnost učenja drugih, odnosno učiti kako se uči;
 • socijalno – građanske kompetencije;
 • kulturno izražavanje;
 • kreativno – produktivne kompetencije.

Identifikacija ovih kompetencija moguća je uz ispunjavanje Pasoša kompetencija.

Rad sa Pasošem kompetencija, temelji se na dva stuba – prvi je sama mapa Pasoša kompetencija, koja se popunjava, a drugi je rad sa stručnim savjetnikom. Dakle, tokom popunjavanja svog Pasoša, omogućena je prilika za rad sa Savjetnikom, koji će pomoći da se brže, lakše i jednostavnije popuni Pasoš kompetencija. 

Tokom popunjavanja Pasoša kompetencija, savjetovana osoba i savjetnik prolaze kroz 4 etape, odnosno koraka koji su bitni za popunjavanje pasoša, a to su: 1. Imenovanje aktivnosti; 2. opis djelovanja; 3. preciziranje sposobnosti i 4. Vrednovanje. Sve aktivnosti iz kojih je koje je osoba stekla neka znanja, vještine i kompetencije potrebno je na neki način vrednovati i izmjeriti, odnosno utvrditi da li je osoba razvila kompetenciju u određenoj oblasi ili je posjeduje vještine za obavljanje nekih poslova.

Vrednovanje u Pasošu obavlja sam korisnik, na osnovu svog ličnog stava, a skala izgleda ovako:

Nivo A- što znači da osoba, određeni posao ili aktivnost, može uraditi isključivo uz pisanu uputu ili uz pomoć drugih.

Nivo B – što znači da osoba, određeni posao ili aktivnost, može uraditi samostalno, bez pomoći drugih.

Nivo C1 – što znači da osoba, određeni posao ili aktivnost, može uraditi samostalno u drugim, nekada i nepoznatim okolnostima.

Nivo C2 –  što znači da osoba, određeni posao ili aktivnost, može uraditi samostalno u drugim, njoj nepoznatim okolnostima, te da može i drugima objasniti ili pokazati kako se to radi.   

Ukoliko osoba procijeni, odnosno vrednuje svoja naučena iskustva u nivoima A ili B, to znači da posjeduje vještine za obavljanje tog posla. Ukoliko procijeni da je na nivou C1 ili C2, to znači da je osoba tokov svog iskustva u radu na nekim poslovima, stekla kompetencije. Nakon identifikacije, vrednovanja i bilansiranja, izdaje se potvrda Pasoša kompetencija, u kojoj su sadržana ključna znanja, vještine i kompetencije osobe koja je ispunjavala Pasoš.

 • Facebook
Kao zaključak, može se reći da Pasoš kompetencija služi za dokumentovanje sposobnosti i kompetencija, stečenih tokom školovanja, rada, obavljanja neke volonterske djelatnosti, tokom bavljenja hobijem, ili obavljanja poslova i dužnosti u krugu svoje porodice. Pasoš je nadogradnja biografije, a sastoji se od nekoliko polja djelovanja, koja popunjavate u okviru svojih preferencija, želja i potreba.

Ispunjavanjem “Pasoša kompetencija” olakšava se proces prepoznavanja vlastitih znanja, vještina i kompetencija, što rezultira bolje pozicioniranje na tržištu rada, prepoznavanje vlastitih prednosti i mogućnosti za osnivanje samostalnog poslovnog poduhvata ili jačanje samopouzdanja.

U saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Centar za edukaciju i obrazovanje uskoro počinje realizovati aktivnosti savjetovanja sa “Pasošem kompetencija”, za nezaposlene mlade, ali i sve ostale zainteresovane građane, uz pomoć certifikovanog savjetnika. 

Za više informacija o Pasošu kompetencija pogledajte priloženi video: 

 {youtube}Zq9u1BfIikw{/youtube}

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora i Centra za edukaciju i obrazovanje. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.

Vezani članci:

Pasoš kompetencija – Vodič kroz životni i poslovni put

 

 

Share This