Podrška društva i okoline razvoju novih preduzeća, te razvoju poduzetništva, razlikuje se od države do države. Pojedine zemlje imaju veoma podržavajuće okruženje za razvoj poduzetništva i novih poslovnih poduhvata, dok druge u velikoj mjeri zaostaju. Podrška poduzetničkim aktivnostima često ne zavisi isljučivo od ekonomskog razvoja neke zemlje. Globalni monitor poduzetništva (GEM), od  1999. godine, objavljuje procjenu uslova za početak poslovanja novih preduzeća. U literaturi se kao najvažniji uslovi za podršku poduzetništvu identifikuju sljedeći:

  1. Finansiranje za poduzetnike
  2. Vladine politike (podrška i značaj s jedne strane i oporezivanje i regulacija sa druge strane)
  3. Vladini programi za poduzetnike
  4. Obrazovanje i osposobljavanje za poduzetništvo (kroz formalno i neformalno obrazovanje)
  5. Istraživanje i razvoj
  6. Pristup i dostupnost poslovne i profesionalne infrastrukture
  7. Otvaranje unutrašnjeg tržišta (dinamika, barijere i propisi)
  8. Pristup i dostupnost fizičke infrastrukture i usluga
  9. Društvene i kulturne norme

 

Često se ističe, da je poželjno, da prosječno stanje ovih faktora bude zadovoljavajuće kako bi se poduzetničke aktivnosti mogle razvijati u povoljnom kontekstu. Međutim, poduzetništvo je složen fenomen i, iako teoretski, bolji uslovi za preduzetništvo, trebaju da doprinesu većoj poduzetničkoj aktivnosti, u stvarnosti postoje i drugi uslovi i faktori koji to onemogućavaju. U praksi, postoji mnogo elemenata koji su presudni za razvoj poduzetničkih aktivnosti, a mogu se istaći sljedeći: ekologija, veliki broj mikro i malih preduzeća koja nisu usmjereni na razvoj, nego isključivo na „preživljavanje“, nerazvijena poduzetnička kultura i sl. Takođe, nivo zaposlenosti u određenim zemljama ima snažan utjecaj na stopu poduzetničke aktivnosti. Ovdje treba istaći da na razvoj novih poslovnih poduhvata utiču i faktori poput stanja na tržištu, postojanje poslovnih prilika, ekonomska struktura zemlje i dr.

Iako su svi navedenih faktori bitni, analize koje provodi GEM omogućavaju  identifikaciju snaga i slabosti zemalja u kontekstu promovisanja poduzetništva kroz više elemenata (načini finansiranja, prilagođavanje javnih politika i propisa, olakšavanje pristupa javnih usluga, obrazovanje za poduzetništvo itd.)

Veoma je bitno reći da je GEM istraživanje otvoreno za učešće svih zemalja na svijetu, ali da brojne zemlje nisu rangirane u novom izvještaju za 2020. godinu (kao što je BiH), jer samo učešće u istraživanju zavisi od finansiranja koje moraju obezbijediti nacionalni istraživački timovi. U ovom istraživanju učestvovale su 44 zemlje. Iako uzorak nije toliko reprezentativan kao drugih godina, iako neke ključne države nedostaju, nema sumnje da su podaci od velike vrijednosti, jer odražavaju stanje poduzetničke okoline.

Rangiranje se vrši prema NECI koeficijentu. NECI je složeni pokazatelj koji predstavlja prosječno stanje poduzetničkog okruženja i uslova za razvoj pouzetništva u nekoj zemlji. Kao instrument istraživanja koristi se upitnik, u kojem se odgovori rangiraju na skali od 0-10 bodova, pri čemu je 0 =apsolutno nezadovoljava, a 10 = apslolutno zadovoljava.

Slika 1. Rangiranje zemalja učesnica prema NECI koeficijentu (Izvor GEM):

Zemlje za prosječnom ocjenom 5.0 i više (15 prvorangiranih zemalja, zaključno sa Velikom Britanijom), nude okruženje koje se može ocijeniti kao povoljno za poduzetništvo. Ostalih 29 zemalja trebaju poboljšati uslove za poduzetnike. Ovdje ne treba miješati ekonomsku razvijenost zemlje, odnosno opšte stanje ekonomije, nego  je potrebno posmatrati rezultate, isključivo sa stanovišta pogodnosti za razvoj novih poslovnih poduhvata.

Posmatrajući opšte trendove, loši rezultati pojedinih zemalja mogu biti posljedica dijelom strogih ograničenja u mjesecima pandemije, koja je uzrokovala zatvaranje preduzeća zbog nedostatka likvidnosti i, štoviše, opšte nesigurnosti. Međutim, uprkos negativnoj zdravstvenoj situaciji u zemljama, politike vlada pojedinih država sa vrha liste išle su u korist razvoja poduzetništva, jer i sama pandemija predstavlja priliku za razvoj novih poduzetničkih aktivnosti u određenim  sektorima privrede. Kako se može vidjeti, većina Evropskih zemalja, zabilježile su loše rezultate poduzetničkih aktivnosti, jer je pandemija poremetila ravnotežu između kontrole zdravstvenog problema i razvoja poduzetništva.

Kada je riječ o poduzetničkim i vladinim nastojanjima da odgovore na izazove pandemije COVID – 19, GEM je proveo dva istraživanja. Prvo se odnosilo na poduzetnički sektor, a drugo na vladine institucije. Značajan broj novih i rastućih poduzetničkih poduhvata, na pandemiju je odgovorilo prilagođavanjem poslovanja na nove uslove. S druge strane, uspješnije i lakše prevalizlaženje izazova imali su poduzetnici čije su vlade usvojile efikasne mjere, kako bi se izbjegao masovni gubitak radnih mjesta, te gašenje preduzeća.

U okviru istraživanja analizirani su odgovori poduzetničkog sektora i vlada zemalja u kojima posluju, pri čemu se rangirala proaktivnost aktera u prevazilaženju krize. Rangiranje je vršeno na skali 0-10, pri čemu je ocjena 0 označavala da nije učinjeno ništa proaktivno, a ocjena 10 potpunu proaktivnost.

Slika 2. Odgovor poduzetnika na zaključavanje i posljedice COVID-19 (skala 0 = ništa proaktivno, 10 = potpuno proaktivno); (Izvor GEM):

Kako se iz slike može vidjeti, najistaknutije pozitivne ocjene daju se u Saudijskoj Arabiji, Panami, Gvatemali, Ujedinjenim  Arapskim Emiratima, Velikoj Britaniji, Brazilu, Tajvanu, Portoriku i Čileu.

Slika 3: Odgovor nacionalnih vlada na zaključavanje usljed COVID-19 i njegove posljedice na poduzetnički sektor (skala 0 = ništa proaktivno, 10 = potpuno proaktivno), (Izvor GEM):

Na kraju može se reći da su evropski, američki i latinoamerički poduzetnici pretrpjeli značajne negativne posljedice pandemije, dok su azijska tržišta u cjelini imala pozitivan odgovor na novu situaciju.

U budućnosti, vlade zemalja, organizacije koje promovišu poduzetništvo, ali i sami poduzetnici trebaju identificirati ključna područja u kojima se može djelovati, te na osnovu zemalja koje imaju pozitivne rezultate iz prošle „pandemijske“ godine, kreirati politke koje će dovesti do intenzivnijeg razvoja poduzetništva.

Cjelokupno istraživanje, možete pročitati na sljedećem linku.

Izvor: Global Entrepreneurship Monitor